LIDMAATSCHAP

Het management behoudt zich het recht voor een verzoek tot lidmaatschap van de club te weigeren. Indien een lidmaatschap ingaat gedurende de lopende maand, wordt naar rato een gebroken maandbedrag berekend. Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, niet verhandelbaar en niet restitueer baar, tenzij anders in deze regels gespecificeerd.

Sportcentrum Velserbroek is gerechtigd hierop uitzonderingen te maken. Indien van toepassing kan een mutatieformulier en/of opzegformulier worden ondertekend aan de receptie conform dezelfde procedure als bij inschrijving. Een lidmaatschap kan binnen 1Sportcentrum Velserbroek dagen na afsluiting beëindigd worden, indien het lid vindt dat het lidmaatschap niet overeenkomt met zijn of haar verwachting. Daartoe dient het lid minimaal 3x een geregistreerd bezoek te hebben gebracht aan Sportcentrum Velserbroek. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van het inschrijfgeld en de contributie over de eerste maand. Eventuele vooruitbetaalde contributiegelden voor de resterende looptijd van de overeenkomst worden gerestitueerd. Bij tussentijdse opzegging, bijvoorbeeld als gevolg van verhuizing of een chronische blessure, wordt een opzegtermijn van minimaal Sportcentrum Velserbroek gehanteerd. Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is een geldig verhuisbewijs of doktersverklaring verplicht.

PERSONAL TRAINING

Voor personal training geldt het tarief zoals vermeld bij de betreffende trainer. Naast het genoemde personal training tarief is een betaald lidmaatschap verplicht.

OUDER-KINDZWEMMEN

Voor ouderkind zwemmen geldt een 10-rittenkaart. Aangeschafte rittenkaarten zijn niet inwisselbaar voor geld. Er wordt na aanschaf geen terugbetaling gedaan van overgebleven ritten.

INSCHRIJFGELD & CONTRIBUTIE

Ieder nieuw lid betaalt 25,00 euro inschrijfgeld voor het verwerken van alle gegevens in ons systeem en het opstarten van de incassoprocedures. Inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd. Het lidmaatschap dient per Sportcentrum Velserbroek via automatische afschrijving te worden betaald. Na de overeengekomen looptijd wordt de overeenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd waarbij opzegging mogelijk is met inachtneming van een opzegtermijn van Sportcentrum Velserbroek, te rekenen vanaf de dag van opzegging.

BEVROREN LIDMAATSCHAP

‘Bevriezing ’dient schriftelijk aan de receptie in de club te worden aangevraagd. Het lidmaatschap kan maximaal 6 kalendermaanden worden bevroren. Een lidmaatschap kan uitsluitend bevroren worden wegens ziekte of zwangerschap. Er dient bij bevriezing altijd een bewijs van arts en/of ziekenhuis te worden aangeleverd. Na de afgesproken stopperiode wordt het lidmaatschap automatisch weer geactiveerd.

WET VAN DAM

Indien men tussentijds het 2-jarig lidmaatschap wenst te beëindigen zal het genoten voordeel t.o.v. het 1-jarig lidmaatschap en eventueel niet betaalde inschrijfgeld alsnog in rekening worden gebracht alvorens de beëindiging een feit wordt. Het beëindigen van een 2-jarig lidmaatschap kan alleen nadat het eerste jaar van het lidmaatschap is verstreken. In de praktijk betekent dit dat je een lidmaatschap na 1 jaar kunt opzeggen door het behaalde voordeel (13x het verschil tussen het 1 en 2 jarig lidmaatschap) als afkoopsom te betalen.

ROKEN EN HUISDIEREN

Sportcentrum Velserbroek is een rookvrije vestiging, roken is derhalve verboden. Huisdieren zijn binnen het sportcentrum niet toegestaan.

OPZEGGEN

Ieder clublid met een per 4 weken lidmaatschap kan zijn of haar lidmaatschap opzeggen door dit tenminste 4 weken van tevoren per mail bekend te maken. Voor clubleden geldt dat zij tenminste 4 weken voor afloop van de contractperiode van het door hen gekozen lidmaatschap dienen op te zeggen. Dit dient het clublid per mail bekend te maken d.m.v. een (digitaal) opzegformulier. Indien geen opzegging ontvangen is, wordt het lidmaatschap na de contractperiode per 4 weken opzegbaar.

Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is uitsluitend mogelijk indien je verhuisd naar een ander woonadres met een ligging van meer dan 15 kilometer van het fitnesscentrum. Dit kan uitsluitend worden aangenomen met als bewijsgrond een officieel document ‘inschrijving gemeente’ van uw nieuwe woonplaats.

INTRODUCÉS

Clubleden kunnen introducés uitnodigen. Op vertoon van een ingevulde dagpas kunnen deze introducés op afspraak gebruik maken van de faciliteiten van Sportcentrum Velserbroek.

OPENINGSTIJDEN & TARIEVEN

Sportcentrum Velserbroek is te allen tijden gerechtigd de openingstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen behoudt Sportcentrum Velserbroek zich het recht voor de club te sluiten zonder dat dit zal leiden tot vermindering van contributie of eventuele teruggave hiervan. Jaarlijks kan er voor alle lidmaatschappen prijsverhoging plaatsvinden volgens de indexering van het CBS. Sportcentrum Velserbroek zal minimaal één maand voor de ingangsdatum van de prijsverhoging een tarievenlijst kenbaar maken. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 6% of meer, heeft het lid het recht het lidmaatschap binnen Sportcentrum Velserbroek na bekendmaking schriftelijk per aangetekend schrijven te ontbinden. Het recht van ontbinding vervalt één maand na het kenbaar maken van de nieuwe tarievenlijst.

KLEDINGSVOORSCHRIFTEN & TARIEVEN

In de sportruimtes dient te allen tijde correcte sportkleding te worden gedragen. Daarnaast is het verplicht schone sportschoenen te dragen en een handdoek te gebruiken. Voor gebruikmaking van de sauna’s dient u een badlaken en badslippers mee te brengen. In de fitnessruimte zijn petjes en haltertops voor heren niet toegestaan. Voor dames zijn petjes en kleding waarbij de buik en navel zichtbaar zijn niet toegestaan.

VEILIGHEID & AANSPRAKELIJKHEID

Het gebruik van de faciliteiten binnen Sportcentrum Velserbroek geschiedt op eigen risico. Sportcentrum Velserbroek is niet aansprakelijk voor zowel directe als indirecte schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij Sportcentrum Velserbroek hierbij opzet of grove schuld te verwijten is. Voor zover het lid enige aanspraak op schadevergoeding jegens Sportcentrum Velserbroek geldend kan maken, zal deze aanspraak niet verder kunnen gaan dan hetgeen waarvoor Sportcentrum Velserbroek zich heeft verzekerd.

OVERIGE BEPALINGEN

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaande algemene voorwaarden niet voorzien, worden uitsluitend door de directie van Sportcentrum Velserbroek beoordeeld. Alle geschillen die tussen Sportcentrum Velserbroek en leden ontstaan zullen worden beslecht door de ‘Geschillencommissie Fitness’ of de bevoegde rechter. Op het lidmaatschap is Nederlands recht van toepassing.